نوستالژی

درخانه اگر کس است یک حرف بس است.

/ 2 نظر / 139 بازدید
roosary-anary2

هی عقلک فلاخن فروش/ از چه به جانب سلسله جبال بلند/ سنگپاره از کف ناروا می پرانی؟ یعنی تو به بهای یکی کلوخ کهنه/ انا الحق لا علاج حلاج را پنبه خواهی کرد؟ تو یعنی نمی دانی هر پاره سنگی که به ساحت کوه می رسد/ قله ی بی دست رس بارانی اش به آسمان پر ستاره نزدیک تر می شود/ دریغا بلاهت بی تقصیر.... پیش از تو نیز پشه های بسیاری در بادهای بی حواله ی زودگذر آمدند دمی در وزوز مزاحم خویش زیستند و ندانستند، دریا به نیش یکی شبکور خسته در نخواهد گذشت