اگر دل دلیل است............... قیصر امین پور

سراپااگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چوگلدان خالی.لب پنجره

پرازخاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود. ماخورده ایم

اگر خون دل بود. ماخورده ایم

اگر دل دلیل است .اورده ایم

اگر داغ شرط است .ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان.گرد نیم

اگر خنجر دوستان.گرده ایم

گواهی بخواهید.اینک گواه:

همین زخمهایی که نشمرده ایم!

دلی سربلند وسری سربه زیر

ازاین دست عمری به سربرده ایم

/ 4 نظر / 4 بازدید
توکلی

[عصبانی] اول؟؟؟ اول و ....[شرمنده] باشه اول من همیشه آخرم [افسوس]